Tượng gỗ Phật Di Lặc

Tượng gỗ Phật Bà quan âm

Tượng Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn